Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Foreningen for Traditionelle Håndværk

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Traditionelle Håndværk.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Præstø.

§ 2. Formål

Stk. 1 Foreningen for Traditionelle Håndværks formål er at fremme viden, læring og formidling af traditionelle håndværk herunder kunsthåndværk.

Stk. 2 Foreningen skal virke for

 • bevaring af traditionelle håndværksfærdigheder som forudsætning for at vedligeholde og udvikle bevaringsværdige by-, bygnings- og havnemiljøer.
 • at skabe forbindelse mellem traditionelle håndværk og nutiden, således at de meningsfyldt videreføres til nutidige behov og anvendelser.
 • bevaring og udvikling af Støberihallerne i Præstø som ramme for foreningens virke og til gavn for byens borgere og besøgende, og bidrage til et levende byrum.

§ 3. Indsatsområder

Stk. 1. Foreningen for Traditionelle Håndværk har som indsatsområde at praktisere, vidensdele, undervise, formidle og udstille traditionelle håndværk i åbne fællesværksteder, herunder bygning af klinkbyggede træjoller, således at kendskabet til traditionelle håndværk og klinkbyggede træjoller styrkes og gøres meningsfulde i nutiden og for fremtiden. 

Stk. 2. Foreningen for Traditionelle Håndværk virker i sine aktiviteter for at sikre de traditionelle håndværk, der er nødvendige for at udvikle, udbygge og styrke den samlede indsats for bevaringsværdige by-, bygnings-, og havnemiljøer i Præstø og Vordingborg Kommune og lokalsamfundets opbakning om dette.

Stk. 3. Foreningen for Traditionelle Håndværk kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af konkrete opgaver. Bestyrelsen fastsætter kommissorier for arbejdsgrupperne.

§ 4 Drift- og indsatsmidler

Stk. 1. Foreningen for Traditionelle Håndværk tilvejebringer midler til drift og indsatser igennem kontingentbetaling, sponsorstøtte, fondsmidler, tilskud fra Vordingborg Kommune, tilskud fra andre offentlige eller EU-støtteordninger samt brugerbetaling.

Stk. 2. Foreningens aktiviteter drives i videst muligt omfang af frivillige.

Stk. 3. Foreningens aktiviteter og faciliteter tjener alene foreningens almennyttige formål.    

§ 5.  Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, private organisationer, lokalforum, foreninger, selskaber og privatejede firmaer samt offentlige institutioner, der støtter foreningens formål. Hvert medlem, har én stemme på den i § 6 nævnte generalforsamling.

Stk. 2. Medlemskab opnås ved betaling af kontingent opkræves umiddelbart efter årets generalforsamling og skal indbetales inden 31.12 for at erhverve stemmeret på den kommende generalforsamling.

Stk. 3. Ingen medlemmer kan ved udtrædelse af foreningen gøre krav på nogen dele af foreningens aktiver.

§ 6.  Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest ultimo maj i Præstø, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab samt budget og handlingsplan
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af en intern revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel på foreningens kommunikationsplatform og via lokale medier.

Stk. 3. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Alle sager, bortset fra opløsning af foreningen, afgøres ved simpel majoritet, stemmelighed betyder forkastelse.

Stk. 5. Hvis blot ét medlem kræver det, afgøres spørgsmålene ved skriftlig afstemning.

Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Hvert medlem har en stemme per plads der skal besættes til bestyrelsen. 

Stk. 8. Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk, hvis særlige forhold gør det nødvendigt.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 50 % af medlemmerne ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 2[sp1]  ugers varsel.

Stk. 10. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af en dagsorden.

Stk. 11. Reglerne for ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved ordinær generalforsamling – med de af forholdets natur følgende ændringer.

Stk. 12. Bestyrelsens sekretær udfærdiger et referat af generalforsamlingen.  Referatet underskrives af dirigenten og indsættes i en af formanden dertil autoriseret protokol.

§ 7.  Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 personer.  De udpeges for 2 år ad gangen. I ulige årstal er 3 personer på valg, i lige årstal er 4 personer på valg. Ligeledes vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ansatte i Foreningen for Traditionelle Håndværk kan ikke vælges til Bestyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær snarest muligt efter valget.

Stk. 4. Bestyrelsen afholder mindst et møde hvert kvartal.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.

Stk. 6. Til at varetage foreningens aktiviteter kan bestyrelsen ansætte en daglig leder.

Stk. 7. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§ 8. Regnskab, budget og handlingsplaner

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget, handlingsplan og regnskab. Regnskabet føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabsføring og bilagskontrol udføres af den på generalforsamlingen valgte interne revisor.

Stk. 2. Årsregnskabet med status revideres af en ekstern registreret revisor, som udpeges af bestyrelsen, og gennemgås af den af generalforsamlingen valgte interne revisor.

§ 9. Hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.                                                      

§ 10.  Ændring af vedtægter

Stk. 1. Ændring af vedtægter kan kun foretages, når det er anført på dagsordenen for generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de er vedtaget på.

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal med mindre mindst 50 % af medlemmerne er mødt op. I så fald vedtages de ved flertalsafgørelse.

§ 11.  Foreningens ophør

Stk. 1. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning. Hvis der ikke på generalforsamlingen er 2/3 af foreningens medlemmer tilstede, indkaldes en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved flertalsafgørelse uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt op. Indkaldelse til denne generalforsamling kan lovligt ske samtidig med indkaldelse til første generalforsamling.

Stk. 2. Et eventuelt overskud efter betaling af foreningens gæld skal anvendes til et almennyttigt og kulturelt formål i Præstø, som vedtages af generalforsamlingen.

Således vedtaget den 16. september 2020 på stiftende generalforsamling afholdt i Støberihallerne, Adelgade, Præstø

 

Præstø, august 2020