Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen for Traditionelle Håndværk

Kære medlemmer og venner af Foreningen for Traditionelle Håndværk

Siden foreningens start for et år siden har der – som I ved – været en del usikkerhed om hvorvidt foreningen fortsat kunne gøre brug af Støberihallerne. Vi besluttede i bestyrelsen at vi derfor ville vente med at opkræve betaling for medlemskab indtil disse forhold var afklarede. Beklageligvis har vi ikke været opmærksomme på, at det på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne kun er betalende medlemmer, der har stemmeret – dvs. ingen.

I bestyrelsen synes vi kun lige at vi er kommet i gang, og vil alle gerne fortsætte arbejdet som bestyrelsesmedlemmer – dog bortset fra Anders Madsen, der p.ga. tidspres ønsker at stoppe som suppleant.

På trods af at vi altså desværre ikke kan afholde valg i år, og at vi er blevet lettere forsinkede pga. usikkerheden om foreningens fysiske rammer, vil bestyrelsen gerne indkalde til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6.

Generalforsamlingen afholdes:

Mandag den 7.juni 2021, kl.19.00

i Støberihallerne.

med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Forelæggelse af revideret årsregnskab samt budget og handlingsplan

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Valg af en intern revisor

6.      Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse.

Formanden, Gregers Münter, kan kontaktes på formand@stoeberihallerne.nu   

Foreningens vedtægter kan findes på hjemmesiden www.stoeberihallerne.nu/vedtaegter/                             

Bemærk: Deltagelse i generalforsamlingen kræver tilmeldelse, da vi er nødt til at vide hvor mange vi bliver, pga. coronarestriktionerne. Tilmeldelse sendes til Tine Teglbjærg på: sekr@stoeberihallerne.nu

Venlig hilsen

Bestyrelsen

PS

Hent indkladelse som pdf til udskrift PDF-download